فرایند اشتغال پزشکان در کشورهای عربی

فرایند اشتغال پزشکان در کشورهای عربی

 

مقدمه
کلیات فرایند اشتغال پزشکان در کشورهای حاشیه خلیج فارس بخصوص عمان، امارات و قطر که مناسبات
دوستانه تری با کشور ایران دارند تا حدود زیادی مشابه یکدیگر است. این مراحل که در ادامه بیشتر به آنها
پرداخته شده است به دو قسمت کلی زیر قابل بخش بندی است:

 1. دریافت مجوز طبابت در کشور مقصد
  2. کاریابی و اشتغال
  این تقسیم بندی نیز به دلیل حجم کاری و تخصصی بودن فرایندها و همچنین رعایت الزامات قانونی و داشتن
  مجوزات مربوطه، توسط مجموعه های مختلف اما هماهنگ با یکدیگر انجام می پذیرد.
  در ابتدای فراین د، امور مربوط به بررسی اولیهی مدارک، انجام استعلامات مربوط به احراز صلاحیت متقاضی
  جهت طبابت در کشور مقصد انجام می شود . مرحله ی صحت سنجی مدارک برعهده ی سازمان اعتبارسنجی
  مورد پذیرش وزارت بهداشت کشورهای عربی )دیتافلو( می باشد. ارسال مدارک در سامانه ی مربوطه به دلیل
  نیاز به انجام ثبت نام و پرداخت بین الملل توسط شرکت کارگزار خارجی انجام می پذیرد. در مرحله ی آخر و
  پس از آماده شدن متقاضی جهت دریافت موقعیت های شغلی، کلیه اقدامات مربوطه در این خصوص اعم از
  مشاوره، پیشنهاد شغل، انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه ی معرفی، از طریق شرکت کاریابی معتبر انجام خواهد
  پذیرفت. نکته قابل توجه در این فرایند این است که به دلیل تخصصی بودن کار پزشکی و نیاز به اخذ مجوزهای کاری
  از وزارت بهداشت کشور مقصد، امکان عقد قرارداد کار و اشتغال قبل از تایید مدارک و دریافت مجوزهای کاری
  امکان پذیر نمی باشد. چراکه ممکن است همه متقاضیان نتوانند تمام مراحل را با موفقیت به پایان برسانند.
  توجه به موارد زیر در طی این فرایند مهم و ضروری است:
  1 . در طی انجام این فرایند ریسک های متفاوتی از جمله عدم تایید مدارک، عدم پذیرش کارفرما، تغییر
  قوانین کاری و ویزا، تغییر شرایط سیاسی و... وجود دارد و پشت سر گذاشتن الزامات این فراین د،
  همچون قبولی در آزمون یا دریافت تاییدیه ی مدارک به مفهموم قطعی بودن اشتغال نیست.
  2 . ماهیت اشتغال در کشورهای خارجی، فرایندی دشوار، پر هزینه، دارای ریسک و بدون تضمین بوده و
  ممکن است همه ی افراد حتی پس از احراز صلاحیت های مورد نیاز به نتیجه ی مطلوب نرسند.
  موفقیت در کار تا حدود زیادی به رزومه و تلاش متقاضیان در راستای کسب شایستگی ها و رضایت
  کارفرما بستگی دارد.
  3 . شرکت در آزمون های کتبی پزشکی از طریق تست سنترهای سازمان پرومتریک در اغلب کشورهای
  همسایه امکان پذیر است.
  4 . مدت ویزای کاری حداکثر دوساله و قابل تمدید می باشد.
  5 . درصورت پذیرش کارفرما امکان اخذ پذیرش برای اعضای خانواده نیز با دریافت هزینه های جداگانه
  وجود دارد.
  6 . میانگین بازه ی زمانی از آغاز تا پایان فرایند اشتغال، با فرض قبولی در آزمون ها، تایید مدارک و
  دریافت موقعیت شغلی مناسب بین 6 تا 18 ماه برآورد می شود.
  7 . شرایط دقیق کار اعم از میزان حقوق ثابت و پورسانت، ساعات کاری، شرح شغلی و ... در قرارداد با
  کارفرما مشخص خواهد شد و این شرایط تا حدود زیادی وابسته به رزومه ی پزشک و سوابق حرفه
  ای ایشان خواهد بود .
  8 . هزینه های مربوط به پیدا کردن موقعیت شغلی پس از دریافت صلاحیت و همزمان با عقد قرارداد
  کاریابی مطابق با قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می گردد و معمولا به اندازه حقوق
  یک ماه کار در کشور مقصد می باشد که به صورت مرحله ای از کارجو دریافت می شود.

 

فرایند اشتغال پزشکان در کشورهای عربی
بطور خلاصه مراحل اشتغال پزشکان خارجی در کشورهای عربی به شرح زیر است:
1 . انجام استعلام اولیه
2 . صحت سنجی مدارک کاری، تحصیلی، حرفه ای )دیتافلو(
3 . شرکت در آزمون پرومتریک )در صورت نیاز(
4 . شرکت در مصاحبه ی وزارت بهداشت )در صورت نیاز(
5 . دریافت موقعیت شغلی و اخذ ویزای کار
تذکر: اکثر کشورهای عربی نیاز به نمره آزمون زبان انگلیسی ندارند لیکن تسلط به محاوره زبان انگلیسی در
حد مکالمه روزمره و زبان تخصصی برای قبولی در آزمون ها مورد نیاز است.
نکات قابل توجه در خصوص فراین د کار پزشکان در کشور عمان
1 . انجام استعلام مدارک در خصوص بررسی اولیه مدارک و مشخص شدن الزام جهت شرکت در آزمون
کتبی می باشد. برای تعدادی از رشته ها و برخی از پزشکان امکان معافیت از آزمون وجود دارد که
تشخیص آن به عهده ی وزارت بهداشت سلطنت عمان می باشد. این استعلام جوابیه کتبی ندارد و با
ارائه مدارک پزشک به وزارت بهداشت توسط کلینیک یا بیمارستان به صورت شفاهی اعلام می شود
و توسط ایمیل به اطلاع پزشک می رسد. باید توجه کرد که شرایط معافیت از آزمون ممکن است به
صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی توسط وزارت بهداشت تغییر نماید و کارشناس وزارت ممکن است
در زمان صدور مجوز از پزشک درخواست شرکت در امتحان کتبی نماید.
2 . میانگین درآمد )ثابت( برخی از رشته های پزشکی به طور تقریبی به شرح زیر است ) بر اساس ریال
عمان(:
ماما و پرستار بین 35۰ تا 45۰ ، داروساز 95۰ تا 15۰۰ ، پزشک عمومی 1۰۰۰ تا 15۰۰ ، دندانپزشک
متخصص 19۰۰ ال ی 28۰۰ ، دندانپزشک عموم ی بین 8۰۰ تا 12۰۰ ، زنان و زایمان 15۰۰ الی 22۰۰ ،
پوست 2۰۰۰ الی 3۰۰۰ ، اطفال و بیهو شی 18۰۰ الی 25۰۰ ، ارتوپ دی، چشم، قلب، گوارش 2۰۰۰
الی 25۰۰ ، فیزیوتراپی 12۰۰ الی 18۰۰ ، رادیولوژی 15۰۰ تا 2۰۰۰ ، تکنسین ها و رشته های
پیراپزشکی: 35۰ تا 5۰۰ .
تذکر مهم: توجه داشته باشید که بنابر توافق با کارفرما و نوع قرارداد، بطور معمول به حقوق های ثابت
بالا به طور تقریبی بین 15 تا 3۰ درصد پورسانت نیز تعلق خواهد گرفت.
3 . قراداد های کاری معمولا دوساله بوده و حق مسکن نیز در آنها لحاظ می شود.
4 . بهطور کلی متوسط هزینه زندگی در عمان بهصورت ماهانه برای یک نفر بین 15۰ تا 25۰ ریال عمان
است )البته با در نظر گرفتن اینکه اسکان توسط کارفرما فراهم شود( . با احتساب هزینهی اسکان این
مقدار میتواند از 35۰ تا 5۰۰ ریال متفاوت باشد. البته بسته به سبک زندگی این عدد می تواند تا هر
میزان افزایش یاب د!
نکات قابل توجه در خصوص فراید کار پزشکان درکشور امارات )شهر دبی(
1 . در استعلام وزارت بهداشت دبی مشخص خواهد که متقاضی می بایست در چه نوع آزمونی )کتبی یا
شفاهی( شرکت نماید. همچنین مدارک مورد نیاز جهت ارسال برای صحت سنجی نیز در آن اعلام
خواهد شد. جوابیه این استعلام از سایت رسمی وزارت بهداشت به آدرس ایمیل پزشک ارسال می
شود.
2 . پس از دریافت نامه ی صلاحیت شغلی میتوان نسبت به دریافت موقعیت های شغلی اقدام نمود.
3 . حقوق ماهانه ی پرستاران و تکنسین ها از حدود 6 هزار ت ا 13 هزار درهم، پزشکان عمومی از 1۰
هزار تا 14 هزار درهم، متخصصین از 14 تا 45 هزار درهم و پزشک کانسالتنت از 45 تا 7۰ هزار
درهم می باشد.
تذکر مهم: توجه داشته با شی د که بنابر توافق با کارفرما و نوع قرارداد، بطور معمول به حقوق های ثابت بالا
به طور تقریبی بین 15 تا 3۰ درصد پورسانت نیز تعلق خواهد گرفت.
4 . متوسط هزینه زندگی برای خانواده چهار نفره حدود 12 هزار درهم در هر ماه ) 3۰۰۰ دلار( است.
بدون اجاره، این شامل مواردی مانند مواد غذایی، حمل و نقل، فعالیت های اوقات فراغت و صرف غذا
در رستوران ها است. با این حساب، یک فرد مجرد می تواند انتظار پرداخت ماهانه حدود 3 هزار درهم
( 8۰۰ دلار( را داشته باشد. البته بسته به سبک زندگی این عدد می تواند تا هر میزان افزایش یاب د!
نکات قابل توجه در خصوص فراید کار پزشکان در کشور قطر
1 . هدف از انجام استعلام اولیه ی قطر مشخص شدن صلاحیت فرد جهت شروع فرایند کار و امکان پذیرش
وی جهت اشتغال به حرفه ی پزشکی در کشور قطر می باشد. این استعلام جوابیه کتبی ندارد و با ارائه
مدارک پزشک به وزارت بهداشت توسط کلینیک یا بیمارستان به صورت شفاهی اعلام می شود و توسط
ایمیل به اطلاع پزشک می رسید.
2 . متخصصین از آزمون پرومتریک قطر معاف هستند.
3 . درآمد پرستاران و تکنسین ها از حدود 1۰ هزار تا 15 هزار ریال قطر، پزشکان عمومی از حدود 14
هزار تا 3۰ هزار ریال قطر و متخصصین از حدود 35 هزار تا 65 هزار ریال قطر می باشد.
نکته: قیمت های اعلامی در این سند کاملا تقریبی است و حقی برای شخص ایجاد نخواهد کرد.

مقالات مرتبط

فرایند اشتغال پزشکان در کشورهای عربی

فرایند اشتغال پزشکان در کشورهای عربی

عمان 2021-12-20
458
  مقدمهکلیات فرایند اشتغال پزشکان در کشورهای حاشیه خلیج فارس بخصوص عمان، امارات و قطر که مناسباتدوستانه تری با کشور ایران دارند تا حدود زیادی مشابه یکدیگر است. این مراحل که در ادامه بیشتر به آنه
استخدام کادر درمان در عمان

استخدام کادر درمان در عمان

عمان 2021-04-24
396
با توجه به همه گیری کرونا در دنیا، کادر درمان از جمله مشاغل مورد نیاز اکثر کشورها در حال حاضر می باشد و مسلما کشور عمان هم در این مورد مستثنی نیست از آنجایی که واحد پول کشور عمان(ریال عمان) دارای ارز

پربازدیدترین ها

استخدام فوری برقکار ساختمان در آلمان

استخدام فوری برقکار ساختمان در آلمان

آلمان 2021-05-24
3260
استخدام فوری برقکار ساختمان در آلمان با مزایا و حقوق عالی مدارک مورد نیاز حداقل 2 سال سابقه کار داشتن مدرک تحصیلی مرتبط زبان آلمانیB1
استخدام فوری لوله کش ساختمان در آلمان

استخدام فوری لوله کش ساختمان در آلمان

آلمان 2021-05-24
2186
مدارک موردنیاز حداقل 2 سال سابقه کار B1 زبان آلمانی
ویزا کاری آسبیلدونگ در رشته های مختلف در آلمان

ویزا کاری آسبیلدونگ در رشته های مختلف در آلمان

آلمان 2021-05-24
889
کارجویان عزیز میتوانند برای ویزا کار آسبیلدونگ آلمان دررشته های زیر اقدام نمایند   برای کارگران ماهر_________________تکنسین مکاترونیکپرستار متخصص سالمندانپرستار بهداشت و اطفالبهداشت و پرستارکار